Pracownia Rozwoju Porozumiewania

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

nazwa funduszu: PFRON
nazwa zadania: Pracownia Rozwoju Porozumiewania

Termin realizacji projektu – 01/04/2021 – 31/03/2024

Okres III od 01-04-2023 do 31-03-2024
Całkowita wartość: 1 987 084,00
Dofinansowanie: 1 887 184,00 zł 

 

OPIS ZADANIA:


Dzięki Pracowni Rozwoju Porozumiewania osoby, które mają trudności w
porozumiewaniu się z otoczeniem, otrzymują możliwość komunikowania się ze
światem. Mogą wyrażać swoje myśli i emocje, nawet jeśli doświadczają sprzężonej
niepełnosprawności. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, przede
wszystkim urządzeniom peryferyjnym oraz specjalistycznemu oprogramowaniu.
Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i programistycznym
wykorzystywanym w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia
(ekrany dotykowe, klawiatury programowalne, urządzenia do bezdotykowej obsługi
komputera, komunikatory przenośne i wirtualne) mają na celu doprowadzenie osoby
niepełnosprawnej do samodzielności, poprawę jej percepcji i polepszenie kontaktów
z otoczeniem.
Program jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w
zakresie porozumiewania, dysfunkcją ruchu, problemami edukacyjnymi. Z Pracowni
mogą korzystać osoby niepełnosprawne: m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym,
po urazach i udarach mózgu, z chorobami genetycznymi, których umiejętności
komunikacyjne wymagają wsparcia. Wykwalifikowany zespół oligofrenopedagogów,
neurologopedów, specjalistów AAC, informatyków i rehabilitantów opracowuje dla
każdego uczestnika indywidualny program terapii.
Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych oraz
grupowych.
1/ Projekt Pracownia Rozwoju Porozumiewania jest współfinansowany ze środków PFRON.
2/ Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku.
3/ Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności oraz uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej.
4/ Przewidziane w projekcie formy wsparcia to:
1. Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – kluczowa forma indywidualnej terapii
pedagogicznej ukierunkowana na rozwijanie i doskonalenie umiejętności
samodzielnego porozumiewania się z wykorzystaniem mowy werbalnej i/lub metod
komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC oraz kształtowania kluczowych
umiejętności u osób ze złożonymi trudnościami w komunikowaniu się
2. Zajęcia TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) – zajęcia specjalistyczne
komputerowe wykorzystujące nowoczesne rozwiązania IT w terapii osób z
niepełnosprawnością, rozszerzone o nabywanie umiejętności pozwalających
efektywnie funkcjonować w okresach reżimu sanitarnego i obostrzeń związanych z
epidemią
3. Warsztaty funkcjonowania codziennego – otwieramy kolejne grupy warsztatów
funkcjonowania codziennego: skierowane dla niemówiących użytkowników AAC a
także dla osób niewidomych, które dzięki dotychczasowym indywidualnym formom
wsparcia gotowe są już na kolejny etap ścieżki rozwoju jakimjest funkcjonowanie w
małej grupie społecznej i nabywanie nowych kompetencji komunikacyjnych
4. Wyjścia edukacyjne rozwoju osobistego – wsparcie polega tu na stwarzaniu
zdarzeń, sytuacji stymulujących rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych
beneficjenta a to najlepiej i jednocześnie najpełniej odbywa się w sytuacjach
społecznych
5. Terapia afazji – odpowiadając na potrzeby środowiska otwieramy się na nową
grupę osób z niepełnosprawnością realizując terapię neurologopedyczną osób z
różnymi rodzajami afazji
6. Terapia psychologiczna – chcemy objąć naszych beneficjentów wsparciem
psychologicznymi pomagającym w zwalczaniu skutków epidemii Covid-19 a także
uzyskać dzięki wprowadzeniu psychologa do zespołu specjalistów pogłębienia
zrozumienia sposobu funkcjonowania beneficjentów
7. Terapia Integracji Sensorycznej i rehabilitacyjna – dotychczasowe wsparcie w
formie Integracji Sensorycznej rozszerzamy o usprawnianie rehabilitacyjne (w tym
masaże) dla części Beneficjentów, w przypadku których jest to konieczne by inne
formy wsparcia mogły przynosić większe efekty terapeutyczne
8. Pracownia rozwijania twórczości - szansa dla osób chcących rozwijać się kreatywnie
i tworzyć m.in. z gliny w nowoczesnej pracowni ceramicznej
9. Opieka – obejmuje działania aktywizujące i wspierające osoby z
niepełnosprawnościami w czynnościach samoobsługowych
10. Dowóz beneficjentów – zapewnienie bezpiecznego przejazdu dla części
beneficjentów
11. Konsultacje specjalistyczne – ukierunkowane na maksymalną aktywizację
rodziny i włączenie jej w proces rehabilitacji społecznej
12. Zebrania zespołu specjalistów – konieczny element zwiększający skuteczność
prowadzonych oddziaływań terapeutycznych przez personel merytoryczny
Wszystkie formy wsparcia realizowane są w sposób ciągły, przez cały okres realizacji
projektu.

Doświadczona i zaangażowana kadra:
koordynator projektu – Izabela Zarzecka
specjalista oligofrenopedagog – Monika Jankowska
specjalista oligofrenopedagog – Karolina Lewandowska
neurologopeda oligofrenopedagog– Judyta Jędrzejczak
specjalista neurologopeda-pedagog – Iwona Kamińska
terapeuta oligofrenopedagog – Justyna Gortat
specjalista ds. terapii osób niewidomych i niedowidzących – Oliwia Kruszyńska
psycholog – Ewa Orłowska-Nobik
terapeuta zajęciowy koordynator wolontariatu – Mariusz Forst
specjalista ds. komunikacji alternatywnej – Aleksander Gryszka, Inez Mikołajczak, Edyta Went
specjaliści oligofrenopedagodzy: Katarzyna Paczkowska, Małgorzata Wnuk-Falkowska, Iwona Preisner, Agnieszka Krajewska-Cysewska, Ewa Gencza, Filip Szafarz
specjalista Integracji Sensorycznej – Marzena Klat-Cichorz,
rehabilitant – Ewelina Grabowska, Marcin Nowakowski,
masażysta – Piotr Ossowski
opiekun osoby niepełnosprawnej – Anna Mikulska, Anna Zagrabska
kierowca busa – Krzysztof Bielicki, Wiesław Kwiatkowski
więcej szczegółów pod numerem 724 050 646