Klub Integracji Społecznej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

nazwa funduszu: PFRON
nazwa zadania: Klub Integracji Społecznej
Termin realizacji projektu – 01/04/2021 – 31/03/2024

Data podpisania umowy - maj 2021 r


okres III: od 01-04-2023 do 31-03-2024
dofinansowanie: 1 057 616,00 zł
całkowita wartość: 1 119 216,00 zł

 

OPIS ZADANIA:
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • Warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności
 • psychospołecznych
 • Zajęcia rozwoju osobistego
 • Wyjścia do placówek kulturalno-edukacyjnych
 • Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia rehabilitacyjne
 • Zajęcia muzyczne (karaoke)
 • Zajęcia integracyjne
 • Dowóz uczestników na zajęcia
 • Opieka

Wszystkie formy wsparcia realizowane są przez cały rok – więcej szczegółów pod numerem 510045685.

 

Od roku 2009 wszystkie działania integracyjne, rehabilitacyjne, sportowe, turystyczne realizowane są ramach Klubu Integracji Społecznej – programu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miasta Toruń.

Większość naszych podopiecznych, to osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, a ich niesprawność towarzyszy im przez całe życie. Wielu pogodziło się z chorobą, jednak nie są wstanie zaakceptować samotności i poczucia odrzucenia. Integracja społeczna poprzez twórczość, sport, rekreację, spotkanie, daje możliwość wyciszenia emocjonalnego i pozwala na obecność w gronie rówieśników.

Nasze zajęcia wybierają również osoby po wypadkach, które gdy zakończą leczenie szpitalne potrzebują wsparcia i ponownego odnalezienia siebie w nowej, trudnej, często nieakceptowanej sytuacji. Dla nich i dla ich rodzin niezbędna jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz ponowna integracja społeczna.

Wsparcie przyjmie postać zajęć o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym, ogólnorozwojowym, kompensującym deficyty emocjonalne i społeczne, i poprawiające własną samoocenę. Zajęcia mają formę indywidualną lub grupową w zależności od sytuacji i potrzeby naszych podopiecznych

Integracja niepełnosprawnych wyraża się w takim wza­jemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w którym stworzone są dla obu grup identycz­ne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Czuć się zintegrowanym, to móc uczestniczyć we wspólnej działalności, zgodnie ze swo­imi zainteresowaniami, ponosić odpowiedzialność za wyniki tych działań, a tym samym czuć się zaakceptowanym takim, jakim się jest – ze swoimi zdolnościami i ograniczeniami. Integracja dotyczy osób niepeł­nosprawnych we wszystkich przedziałach wiekowych i we wszystkich podstawowych sytuacjach życiowych: w życiu rodzinnym, w procesie kształcenia, w pracy, przy organi­zacji czasu wolnego – różnych form rekreacji, sportu i wy­poczynku i aktywności twórczej. Osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy społecznej, potrzebują więc zróżnicowanej pomocy, terapii i indywidualnego osobistego podejścia do każdego przypadku.

więcej  szczegółów pod numerem  510 045 685