Niepełnosprawni, sprawni zawodowo 2

“JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Podziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne pn. „NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI ZAWODOWO 2”

Wartość projektu: 1 370 543,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 164 961,78 zł

Dofinansowanie wkładu własnego przez PFRON: 205 581,50 zł

Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2021-07-31

Termin realizacji projektu – 01/04/2021 – 31/03/2024

 
OPIS ZADANIA:
 


Projekt jest przedsięwzięciem prowadzącym do osiągnięcia zaplanowanego celu głównego:

Wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 30 osób (16K i 14M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, nieaktywnych (biernych) zawodowo, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego, które w okresie od 01.08.2019 do 31.07.2021r. nabędą nowe kompetencje zawodowe i zdobędą doświadczenia zawodowe dzięki odbytym stażom zawodowym. Wnioskodawca zaplanował zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, a także ich wejście na rynek pracy, z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, które mają zniwelować problem niskiej aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu tj. osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego.

Realizacja projektu wpłynie na zmianę statusu społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych oraz ich oceny w społeczeństwie, wpłynie także na zmianę oceny kompetencji osób niepełnosprawnych przez pracodawców, ponieważ zaplanowane działania obejmują zarówno aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, jak również działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:

– wsparcie psychologiczne w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie prawnicze w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

– kurs komputerowy

– wybrany kurs zawodowy

– 6-miesięczny staż zawodowy u Pracodawcy

– bezpłatny dojazd na zajęcia

– opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej

– stypendium stażowe i szkoleniowe

 

– refundacja kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną

– ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

– catering

– zapewniony dostęp architektoniczny na każdym etapie realizacji projektu.

Zaplanowano stworzenie dla ON indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy ich sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb poprzez zastosowanie kontraktu równoważnego z kontraktem socjalnym. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami –zapewniony dostęp architektoniczny na każdym etapie realizacji projektu.

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

telefonicznie pod numerem 606 740 286 lub
elektronicznie na adres e-mail: iza_zar40@wp.pl lub

pocztą na adres ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń lub

osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Toruniu, ul. Fałata 98-102

 

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz zgloszeniowy