Niepełnosprawni, sprawni zawodowo.

“JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA w Toruniu realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. pn. „NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI ZAWODOWO!”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku (2 edycje).
Wartość projektu:
1001462.50 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
851243.10 zł

Termin realizacji projektu – 01/04/2021 – 31/03/2024

 
OPIS ZADANIA:
 


Projekt jest przedsięwzięciem prowadzącym do osiągnięcia zaplanowanego celu głównego:
Wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 36 osób (20K i 16M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (ON), nieaktywnych (biernych) zawodowo, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego (na terenie działania ZIT), które w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r. nabędą nowe kompetencje zawodowe i zdobędą doświadczenia zawodowe dzięki odbytym stażom zawodowym. Wnioskodawca zaplanował zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne ON, a także ich wejście na rynek pracy, z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, które mają zniwelować problem niskiej aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej tj. ON w stopniu znacznym i umiarkowanym, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego.

Realizacja projektu wpłynie na zmianę statusu społecznego i zawodowego ON oraz ich oceny w społeczeństwie, wpłynie także na zmianę oceny kompetencji ON przez pracodawców, ponieważ zaplanowane działania obejmują zarówno aktywizację społeczno-zawodową ON, jak również działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla ON-zaplanowano w budżecie projektu pokrycie kosztów stażu ON u pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą udział
w grupowych warsztatach z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym; zaliczą kurs komputerowy i zawodowy, a następnie odbędą 6-miesięczny staż zawodowy u pracodawców; zapewniony będzie bezpłatny dojazd na zajęcia, pomoc asystenta ON, stypendium stażowe. Zaplanowano stworzenie dla ON indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy ich sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb poprzez zastosowanie kontraktu równoważnego z kontraktem socjalnym. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zapewniony dostęp architektoniczny na każdym etapie realizacji projektu.

Koordynator projektu:
Izabela Zarzecka
tel. 606 740 286