Od roku 2009 wszystkie działania integracyjne, rehabilitacyjne, sportowe, turystyczne realizowane są ramach Klubu Integracji Społecznej – programu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Miasta Toruń.

Większość naszych podopiecznych, to osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, a ich niesprawność towarzyszy im przez całe życie. Wielu pogodziło się z chorobą, jednak nie są wstanie zaakceptować samotności i poczucia odrzucenia. Integracja społeczna poprzez twórczość, sport, rekreację, spotkanie, daje możliwość wyciszenia emocjonalnego i pozwala na obecność w gronie rówieśników.

Nasze zajęcia wybierają również osoby po wypadkach, które gdy zakończą leczenie szpitalne potrzebują wsparcia i ponownego odnalezienia siebie w nowej, trudnej, często nieakceptowanej sytuacji. Dla nich i dla ich rodzin niezbędna jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz ponowna integracja społeczna.

Wsparcie przyjmie postać zajęć o charakterze integracyjnym, rehabilitacyjnym, ogólnorozwojowym, kompensującym deficyty emocjonalne i społeczne, i poprawiające własną samoocenę. Zajęcia mają formę indywidualną lub grupową w zależności od sytuacji i potrzeby naszych podopiecznych

W ramach programu integracyjnego realizujemy zajęcia integracyjne, warsztaty rozwoju umiejętności psychospołecznych, zajęcia dziennikarskie, fotograficzne, filmowe oraz rehabilitację. Zapewniamy bezpłatny dojazd na zajęcia na terenie powiatu toruńskiego.

Integracja niepełnosprawnych wyraża się w takim wza­jemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w którym stworzone są dla obu grup identycz­ne warunki maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Czuć się zintegrowanym, to móc uczestniczyć we wspólnej działalności, zgodnie ze swo­imi zainteresowaniami, ponosić odpowiedzialność za wyniki tych działań, a tym samym czuć się zaakceptowanym takim, jakim się jest – ze swoimi zdolnościami i ograniczeniami. Integracja dotyczy osób niepeł­nosprawnych we wszystkich przedziałach wiekowych i we wszystkich podstawowych sytuacjach życiowych: w życiu rodzinnym, w procesie kształcenia, w pracy, przy organi­zacji czasu wolnego – różnych form rekreacji, sportu i wy­poczynku i aktywności twórczej. Osoby niepełnosprawne nie stanowią jednolitej grupy społecznej, potrzebują więc zróżnicowanej pomocy, terapii i indywidualnego osobistego podejścia do każdego przypadku.

Doświadczona i zaangażowana kadra:

koordynator projektu – Andrzej Maczassek

psycholog/terapeuta – Emilia Tkaczyk

psycholog/terapeuta – Emilia Dudzik

trener umiejętności psychospołecznych – Izabela Zarzecka

trener umiejętności psychospołecznych – Andrzej Maczassek

rehabilitant – Kamila Ratajczak

rehabilitant – Tomasz Graczyk

opiekun osoby niepełnosprawnej – Marek Szporka

kierowca busa – Tomasz Jabłoński

prowadzący warsztaty artystyczne:

– Damian Droszcz

– Małgorzata Replińska

– Mariusz Forst