NASZE PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA – Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności w zakresie porozumiewania się poprzez wdrożenie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania w życie osób niepełnosprawnych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – zajęcia cykliczne, indywidualne ze względu na długofalowy proces terapii, zajęcia komunikacyjno – multimedialne – zajęcia cykliczne grupowe lub indywidualne, zajęcia integracji sensorycznej (SI), wyjścia grupowe i indywidualne do instytucji kulturalnych miasta Torunia: kino, teatr, muzeum, wystawa – w trakcie których osoby niepełnosprawne skorzystają z oferty kulturalnej miasta, rozwiną zainteresowania, wzbogacą zasób słownictwa i zwiększą potencjał językowy.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Celem projektu jest nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności samodzielnego przebywania w grupie rówieśniczej bez rodziców/opiekunów, zwiększenie ilości doświadczeń społecznych poprzez uczestnictwo w grupach terapeutycznych i zajęciowych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: cykliczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz grupy wolontariuszy, cykliczne integracyjne zajęcia rozwoju kreatywności (zajęcia artystyczne: teatr, film, plastyka, karaoke, fotografia, itd.), grupowe i indywidualne cykliczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, wyjazdy, integracyjne wyjazdy do placówek kulturalno-edukacyjnych i imprezy plenerowe, cykliczne warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności psychospołecznych i aktywności zawodowo-społecznej, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych.

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA – Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym formom wsparcia daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują. Projekt pełni także funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program obejmuje wsparciem dzieci do 9 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program zapewnia bezpłatną, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc: dla każdego Beneficjenta zostanie opracowany IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach: treningu funkcjonowania codziennego, Integracji Sensorycznej i fizjoterapii oraz 2 pracowni terapii pedagogiczno-psychologicznej. Placówka otwarta jest 5 dni w tygodniu. Projekt w swoim założeniu ma charakter wieloletni, co zgodne jest z metodyką terapii dzieci. Przy realizacji projektu zatrudniony jest zespół wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA

Program jest ofertą niestandardowej diagnostyki i terapii w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się oraz adaptacji stanowiska komputerowego do potrzeb manualnych i wzrokowych osoby niepełnosprawnej. Skierowany jest do dzieci i osób z porażeniem mózgowym, osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób dotkniętych deficytami edukacyjnymi, intelektualnymi, które uniemożliwiają wyrażanie siebie, a zwłaszcza porozumiewanie się z otoczeniem. Skierowany jest również do tej grupy młodzieży niepełnosprawnej, która zakończyła edukację i jest zagrożona izolacją społeczną i emocjonalną. Odbiorcami programu są m.in. dzieci niepełnosprawne, które rozpoczęły terapię w Pracowni Rozwoju Porozumiewania w latach poprzednich i proces ten wymaga kontynuacji ze względu na wieloletni plan usprawniania w zakresie alternatywnych metod porozumiewania. W ramach projektu odbywać się będą: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia komunikacyjno-multimedialne, konsultacje instruktażowe i wstępne oraz organizacja wyjść.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Program Klub Integracji Społecznej jest programem całorocznym. Przedstawiony poniżej program jest kontynuacją działań z lat poprzednich. W projekcie zostanie wykorzystana baza lokalowa i sprzętowa Stowarzyszenia Jestem, a także kadra zaangażowana w realizację poprzednich projektów o podobnej tematyce i treści.

Program uwzględnia prowadzenie następujących bloków zajęć terapeutyczno-integracyjnych:

Cykliczne Warsztaty Integracyjne – odbywające się raz w tygodniu /3 godz./w lokalu Stowarzyszenia „Jestem”, w warsztatach uczestniczą pacjenci CMOLU w Czerniewicach. Zajęcia kładą nacisk na budowanie pozytywnych, koleżeńskich relacji oraz integrowanie obu grup uczestników, a także wolontariuszy, zajęcia wykorzystują metody pracy grupowej, gry i zabawy integracyjne, dyskusję itp. Każde zajęcia składają się z dwóch części, rozdzielonych przerwą na poczęstunek, a także indywidualne rozmowy i budowanie osobistych relacji.

Zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego – odbywające się 3 razy w miesiącu /2 godz./   w lokalu Stowarzyszenia „Jestem”, w warsztatach uczestniczą pacjenci CMOLU w Czerniewicach. Są to zajęcia warsztatowe z zakresu rehabilitacji społecznej, wspierania rozwoju. Celem tych zajęć jest wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie i swoich zasobów, wzrost częstotliwości zachowań pro aktywnych, poprawa kompetencji społecznych, relacji z innymi, poprawa stawiania i realizowania życiowych celów, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w oparciu o posiadane zasoby i umiejętności postępowania w sytuacjach konfliktowych Wykorzystywane są elementy psychoterapii i coachingu ko aktywnego w zależności od potrzeb.

W programie weźmie udział łącznie ok. 180 osób; ok. 70 młodzież lecząca się z uzależnienia, około 65 osób niepełnosprawnych, około 25 wolontariuszy z różnych środowisk.

Warsztaty i spotkania wolontariuszy- spotkanie raz w miesiącu

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE”

Projekt jest kontynuacją projektu o tym samym tytule. Skierowany jest do 20 osób- osób dorosłych- niepełnosprawnych i wolontariuszy (uczniowie, studenci, seniorzy, młodzież po odbytym leczeniu odwykowym z Torunia oraz okolic). W ramach projektu odbywać się będą:

Warsztaty fotograficzne- (40 godzin) – Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które mają większe doświadczenie z fotografią, jak i do tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Prowadzący będzie udzielać uczestnikom porad jak fotografować, aby osiągnąć zaplanowany efekt. Uczestnicy poznają budowę i funkcje aparatów cyfrowych, fotografię otworkową oraz główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów: kompozycja i jej rodzaje, perspektywa- jak uwidocznić przestrzeń za pomocą płaskiego obrazu , budowanie dynamiki obrazu za pomocą układu linii, budowanie nastroju w fotografii, efekty specjalne i zabiegi mające na celu uatrakcyjnić obraz. Będą także uczestnicy projektu ćwiczyć w plenerze; fotografie pleneru, fotografię krajobrazową –natura i architektura, fotografię detalu, fotografie kreacyjną, fotografię poruszających się motywów i fotografię nocną . Przeważająca większość zajęć ma charakter praktyczny, pamiętając jednocześnie o historii fotografii, a także o teoretycznych podstawach dających podbudowę do dalszej nauki i pracy. Ponadto w związku z tym, że prowadzący jest zatrudniony w Gazecie Wyborczej i ma doświadczenie reporterskie pokaże grupie jak umiejętnie uchwycić chwilę w obiektywie i utrwalić ciekawe momenty podczas ważnych wydarzeń, w tym kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany podczas wystawy.

Warsztaty filmowe- (40 godzin) – Prowadzący przygotuje uczestników do przechwytywania obrazu z kamery oraz taśmy. Wprowadza również do tematyki postprodukcji wideo, koloru, dźwięku oraz dodawanie napisów, plansz tekstowych. Uczestnicy dowiedzą się jak umieszczać pliki wideo, graficzne oraz muzyczne w
projekcie filmowym, dodawać przejścia między ujęciami oraz napisy początkowe jak i końcowe, czołówki, narrację oraz tworzyć menu DVD.  Poznają również rodzaje kompresji oraz jak wyeksportować gotowy plik wideo po skończonej postprodukcji do różnych formatów. Uczestnicy nauczą się również tworzenia filmów instruktażowych w programie CamStudio oraz poznają technikę tworzenia filmu poklatkowego. Na zajęciach uczestnicy poznają historię kina na podstawie fragmentów filmów. Zajęcia te spowodują wzrost kreatywności, będą kształtować potrzebę poszukiwania, odkrywania, a także umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany podczas wystawy.

  1. Wyjścia do różnych placówek na bezpłatne wydarzenia kulturalne.

Na zakończenie projektu 16 listopada odbyła się prezentacja w Bibliotece Pedagogicznej im Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY TEATRALNE I PLASTYCZNE

Projekt jest kontynuacją projektu o wcześniejszym tytule pt. „Klub Integracji Społecznej- Warsztaty Teatralne i Rozwoju Kreatywności”. To kontynuacja działań z lat poprzednich i jest skierowany do 15 osób z Torunia i okolic; osób niepełnosprawnych oraz młodzieży aktualnie leczącej się w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. W projekcie wezmą udział również wolontariusze niezbędni do pomocy przy realizacji projektu (uczniowie, studenci i osoby po odbytym leczeniu odwykowym). W ramach projektu zaplanowane są następujące warsztaty:

Warsztat teatralnyTeatr Cieni (cienie hiszpańskie i chińskie) – zajęcia mają na celu kreatywny rozwój osobowości osób niepełnosprawnych i uzależnionych poprzez elementy zajęć teatralnych: trening twórczego myślenia, twórczej wizualizacji wyobrażeń, teatr przedmiotu, teatr ruchu, teatr słowa, ćwiczenia z emisji głosu, podstawowych zadań aktorskich i zbudowanie kreacji aktorskich do etiud. Uczestnicy: poznają historię teatru cieni, nabędą umiejętność rozpoznawania teatru cieni hiszpańskich i chińskich, poznają teatr cieni jako forma wypowiedzi teatralnej bez użycia słów, poznają animacje formą w teatrze cieni. Zajęcia teatralne są znakomitym narzędziem rozwijającym wyobraźnię, pamięć, mowę, rytm, ruch, panowanie nad emocjami, estetykę, poczucie własnej wartości, współdziałania w grupie i odpowiedzialność za grupę. Efektem zajęć będzie stworzenie pokazu, prezentującego etiudy na tematy ważne dla uczestników. Podczas zajęć zostaną wykorzystane techniki dramowo – teatralne w pracy w grupą oraz burza mózgów jako praca nad tematami, które można poruszyć w teatrze cieni. Podczas tych zajęć odbywałyby się pod koniec próby do pokazu finałowego.

Czas trwania – 64 godz., prowadzone dwa razy w miesiącu w poniedziałki lub/oraz w wakacje jako zblokowane zajęcia (półkolonie teatralne).

Warsztat plastyczny- będzie to warsztat plastyczno-techniczny, na którym położony zostanie nacisk przede wszystkim na tworzenie rekwizytów, lalek, form niezbędnych do Teatru Cieni jak również elementów scenograficznych, które będą pomagały w przedstawianiu poszczególnych etiud. Czas trwania – 36 godz., prowadzone raz w miesiącu w środę lub/oraz w wakacje zblokowane zajęcia jako półkolonie teatralne.

Dwa wyjścia na bezpłatne wydarzenia kulturalne w Toruniu- będą to przykładowo wyjście na wystawę do CSW w Toruniu oraz wyjście na koncert do Szkoły Muzycznej w Toruniu.

Trzy pokazy otwarte – Zaprezentowanie wyników pracy w szkole, w Klubie „Dwa Światy” oraz w Siedzibie Stowarzyszenia. Zamieszczenie dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz filmiku prezentującego fragmenty pokazu.

 

PRZEBUDOWA PLACÓWKI INTEGRACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ – projekt na remont i adaptację budynku przy Ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych, dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz z Urzędu Miasta Torunia.

Budynek został oddany do użytku w lipcu 2015 r.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – OBÓZ INTEGRACYJNY MAZURY 2015

Obóz odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Iławie. Podczas obozu odbyły się zajęcia artystyczne i terapeutyczne. Obóz odbył się w wakacje. W ramach obozu uczestnicy poszli na festiwal jazzowy „Złota Tarka”

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Obóz integracyjny Mazury 2015

Obóz odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Iławie. Jest to kontynuacja działania, która realizowana jest już wielokrotnie w latach poprzednich. W obozie wzięła udział młodzież uzależniona z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Czerniewicach wraz z terapeutami. W trakcie obozu odbywały się zajęcia terapeutyczne związane z działaniami profilaktycznymi, zajęcia sportowe, warsztaty żeglarskie, dwa rodzaje zajęć artystycznych i wieczorne zajęcia integracyjne. Wszystkie działania podejmowane są razem z osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Jestem”, które przebywały na równoległym obozie w tym samym ośrodku. Celem organizacji obozu był wzrost postaw prospołecznych młodzieży uzależnionej. Młodzież była angażowana do udzielania pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w różnych sytuacjach, zarówno w trakcie zajęć, jak i w czasie posiłków i w czasie wolnym. Dzięki tym doświadczeniom młodzież uzależniona ma okazję do dostrzeżenia problemów innych ludzi i większego rozumienia ich potrzeb. Przełamuje w sobie różne bariery, a niekiedy odchodzi od dotychczasowego stereotypowego postrzegania niepełnosprawności. Obóz odbył się w wakacje.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Program jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Ma na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych oraz pełni funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program zapewnia bezpłatną, kompleksową, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc dzieciom od urodzenia albo od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Po dokonaniu diagnozy oraz ustaleniu indywidualnych planów działania (IPD) beneficjenci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych przez terapeutę – pedagoga specjalnego, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju oraz neurologopedię, fizjoterapeutę, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej a także w grupowych zajęciach z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki i metody stymulujące rozwój małego dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej a także specjalistyczny sprzęt, akcesoria i oprogramowanie. W ramach podejmowanych działań wsparciem objęta jest cała rodzina dziecka, program dąży do włączenia członków rodziny do współpracy i zaangażowania w proces terapeutyczny. Stąd odbywać się będą instruktaże dla rodziców oraz spotkania grupy wsparcia. Łącznie pomocą objęte zostaną 32 osoby. W ramach projektu odbędą się:

  1. A) TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO – Liczba sesji terapeutycznych odbywających się w ramach projektu: 86 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 387 – Prowadzący zajęcia: pedagog specjalny, terapeuta – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  2. B) TERAPIA PEDAGOGICZNA – Czas jednej sesji terapeutycznej w godzinach: 1 – Liczba sesji terapeutycznych dla jednego Beneficjenta: 20 – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 22 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 440
  3. C) DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 27 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162
  4. D) TERAPIA LOGOPEDYCZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225
  5. E) TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225
  6. F) FIZJOTERAPIA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 16 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ALTERNATYWNE CENTRUM KULTURY II

W projekcie weźmie udział 24 uczestników poszczególnych zajęć warsztatowych (osoby niepełnosprawne, młodzież uzależniona, wolontariusze). Jednakże sugerując się naszymi wcześniejszymi doświadczeniami z realizacji podobnych projektów bierzemy pod uwagę możliwość, że część osób może się powtórzyć i uczestniczyć w więcej niż jednym warsztacie. W ramach projektu odbędzie się:

Warsztat teatralny – 24 godzin

Warsztat rozwoju kreatywności – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty fotograficzne – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty filmowe – 32 godziny warsztatowe

Projekt zakończy wystawa fotograficzna połączona z prezentacją filmu przygotowanego przez grupę filmową.

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Klub Integracji Społecznej II– Program Klub Integracji Społecznej jest inicjatywą środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkałych w Grudziądzu i odczuwających brak miejsca, które pozwoliłoby na rozwój i polepszenie jakości życia tej grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Trzon grupy inicjatywnej tworzą osoby, które brały (biorą) udział w działaniach Klubu Integracji Społecznej w Toruniu. Projekt jest kontynuacją i skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Grudziądzu i jego okolicach (powiat). Uczestnikami projektu jest młodzież niepełnosprawna, która ukończyła szkołę, spędza całe dnie w domach nie mogąc znaleźć swojego miejsca i grupy rówieśniczej, a także dorosłe osoby niepełnosprawne, które są samotne i z trudnością odnajdują się w codziennej rzeczywistości. Głównym celem zadania jest: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w indywidualnych aspektach życia osobistego, twórczego, społecznego, kulturalnego i zawodowego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 13 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32 , w poniedziałki w godz. 16:30 – 19:30 (integracyjne) oraz co druga środa o tej samej porze zajęcia karaoke . Całość kosztów pokrywa UM Grudziądz oraz Stowarzyszenie „Jestem”.