Internet – świ@t w twoim domu

 

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza nabór na Beneficjentów Ostatecznych

do projektu p.n. „ Internet – świ@t w twoim domu”

Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych na terenie miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby mieszkające i posiadające zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie Gminy Miasta Toruń w tym:

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym – 110 osób,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 50 osób,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu z zakresu pomocy społecznej – 40 osób,

Celami szczegółowymi projektu są:

  1. zapewnienie bezpłatnego Internetu dla 200 beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do projektu,
  2. wyposażenie beneficjentów w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu (zestawy komputerowe wraz z dodatkowym wyposażeniem dla niepełnosprawnych),
  3. wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu poprzez nabycie odpowiednich urządzeń umożliwiających obsługę komputera,
  4. podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015, a następnie kontynuowany do 2020 roku.

Kandydaci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie formularze zgłoszeniowe mogą pobierać:

1) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu
tel. 56 65-08-565
tel. 56 65-08-566
tel. 56 64-50-988
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

2) osoby niepełnosprawne w siedzibie Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM” – ul. Żółkiewskiego 37/41 w Toruniu
tel. 56 659 85 25 w. 170
tel. 510 135 968
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00

Dokumenty projektowe dotyczące naboru dostępne będą również na stronach internetowych:

www.stowarzyszeniejestem.pl

www.mopr.torun.pl

www.torun.pl

Wypełnione dokumenty (wraz z niezbędnymi załącznikami ) osoby niepełnosprawne składają w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia JESTEM, natomiast rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży pobierającej stypendium socjalne oraz przedstawiciele gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w Zespołach Pomocy Środowiskowej MOPR u właściwych terenowo pracowników socjalnych.

Nabór do projektu przeprowadzany będzie w terminie od 2 maja do 31 maja 2013 r.
(lub do wyczerpania limitu)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu oraz zameldowanie w Toruniu.

Projekt pn. „Internet – świ@t w twoim domu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ”, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Pliki do pobrania:

Regulaminy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin użytkowania zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zestawem abonenckim

Wzór umowy uczestnictwa

Załączniki

1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie „Internet – świ@t w twoim domu”.

2. Załącznik nr 4a – Oświadczenie o wysokości dochodów – gospodarstwa domowe
Załącznik nr 4b – Oświadczenie o wysokości dochodów – osoby niepełnosprawne
3. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – zgoda na instalację przyłącza
4. Załącznik nr 6 – Zaświadczenie o dochodach
5. Załącznik nr 8 – Wykaz załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Stowarzyszenie Jestem poszukuje pracownika na stanowisko: pomoc administracyjno księgowa. Zakres obowiązków: opis rachunków i faktur, ewidencja dokumentów zakupu dostaw i usług, prowadzenie wyodrębnionej księgowości, przygotowywanie sprawozdań niezbędnych do realizacji projektu a wynikających z umowy między partnerami. Wymagane doświadczenie: Świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg, doświadczenie w prowadzeniu księgowości min. 5 lat. Termin składania ofert: 26.03.2013

Rekrutacja do projektu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności została zakończona

 

Zajęcia z Filipem Stawskim

Zajęcia z Damianem Kwarcianym

Zajęcia z Dawidem Jarzębowskim