Zrealizowane Projekty:

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA – Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności w zakresie porozumiewania się poprzez wdrożenie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania w życie osób niepełnosprawnych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – zajęcia cykliczne, indywidualne ze względu na długofalowy proces terapii, zajęcia komunikacyjno – multimedialne – zajęcia cykliczne grupowe lub indywidualne, zajęcia integracji sensorycznej (SI), wyjścia grupowe i indywidualne do instytucji kulturalnych miasta Torunia: kino, teatr, muzeum, wystawa – w trakcie których osoby niepełnosprawne skorzystają z oferty kulturalnej miasta, rozwiną zainteresowania, wzbogacą zasób słownictwa i zwiększą potencjał językowy.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Celem projektu jest nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności samodzielnego przebywania w grupie rówieśniczej bez rodziców/opiekunów, zwiększenie ilości doświadczeń społecznych poprzez uczestnictwo w grupach terapeutycznych i zajęciowych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: cykliczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz grupy wolontariuszy, cykliczne integracyjne zajęcia rozwoju kreatywności (zajęcia artystyczne: teatr, film, plastyka, karaoke, fotografia, itd.), grupowe i indywidualne cykliczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, wyjazdy, integracyjne wyjazdy do placówek kulturalno-edukacyjnych i imprezy plenerowe, cykliczne warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności psychospołecznych i aktywności zawodowo-społecznej, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych.

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA – Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym formom wsparcia daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują. Projekt pełni także funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program obejmuje wsparciem dzieci do 9 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program zapewnia bezpłatną, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc: dla każdego Beneficjenta zostanie opracowany IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach: treningu funkcjonowania codziennego, Integracji Sensorycznej i fizjoterapii oraz 2 pracowni terapii pedagogiczno-psychologicznej. Placówka otwarta jest 5 dni w tygodniu. Projekt w swoim założeniu ma charakter wieloletni, co zgodne jest z metodyką terapii dzieci. Przy realizacji projektu zatrudniony jest zespół wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA

Program jest ofertą niestandardowej diagnostyki i terapii w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się oraz adaptacji stanowiska komputerowego do potrzeb manualnych i wzrokowych osoby niepełnosprawnej. Skierowany jest do dzieci i osób z porażeniem mózgowym, osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób dotkniętych deficytami edukacyjnymi, intelektualnymi, które uniemożliwiają wyrażanie siebie, a zwłaszcza porozumiewanie się z otoczeniem. Skierowany jest również do tej grupy młodzieży niepełnosprawnej, która zakończyła edukację i jest zagrożona izolacją społeczną i emocjonalną. Odbiorcami programu są m.in. dzieci niepełnosprawne, które rozpoczęły terapię w Pracowni Rozwoju Porozumiewania w latach poprzednich i proces ten wymaga kontynuacji ze względu na wieloletni plan usprawniania w zakresie alternatywnych metod porozumiewania. W ramach projektu odbywać się będą: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia komunikacyjno-multimedialne, konsultacje instruktażowe i wstępne oraz organizacja wyjść.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Program Klub Integracji Społecznej jest programem całorocznym. Przedstawiony poniżej program jest kontynuacją działań z lat poprzednich. W projekcie zostanie wykorzystana baza lokalowa i sprzętowa Stowarzyszenia Jestem, a także kadra zaangażowana w realizację poprzednich projektów o podobnej tematyce i treści.

Program uwzględnia prowadzenie następujących bloków zajęć terapeutyczno-integracyjnych:

Cykliczne Warsztaty Integracyjne – odbywające się raz w tygodniu /3 godz./w lokalu Stowarzyszenia „Jestem”, w warsztatach uczestniczą pacjenci CMOLU w Czerniewicach. Zajęcia kładą nacisk na budowanie pozytywnych, koleżeńskich relacji oraz integrowanie obu grup uczestników, a także wolontariuszy, zajęcia wykorzystują metody pracy grupowej, gry i zabawy integracyjne, dyskusję itp. Każde zajęcia składają się z dwóch części, rozdzielonych przerwą na poczęstunek, a także indywidualne rozmowy i budowanie osobistych relacji.

Zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego – odbywające się 3 razy w miesiącu /2 godz./   w lokalu Stowarzyszenia „Jestem”, w warsztatach uczestniczą pacjenci CMOLU w Czerniewicach. Są to zajęcia warsztatowe z zakresu rehabilitacji społecznej, wspierania rozwoju. Celem tych zajęć jest wzrost samoświadomości, lepsze poznanie siebie i swoich zasobów, wzrost częstotliwości zachowań pro aktywnych, poprawa kompetencji społecznych, relacji z innymi, poprawa stawiania i realizowania życiowych celów, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w oparciu o posiadane zasoby i umiejętności postępowania w sytuacjach konfliktowych Wykorzystywane są elementy psychoterapii i coachingu ko aktywnego w zależności od potrzeb.

W programie weźmie udział łącznie ok. 180 osób; ok. 70 młodzież lecząca się z uzależnienia, około 65 osób niepełnosprawnych, około 25 wolontariuszy z różnych środowisk.

Warsztaty i spotkania wolontariuszy- spotkanie raz w miesiącu

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE”

Projekt jest kontynuacją projektu o tym samym tytule. Skierowany jest do 20 osób- osób dorosłych- niepełnosprawnych i wolontariuszy (uczniowie, studenci, seniorzy, młodzież po odbytym leczeniu odwykowym z Torunia oraz okolic). W ramach projektu odbywać się będą:

Warsztaty fotograficzne- (40 godzin) – Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które mają większe doświadczenie z fotografią, jak i do tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Prowadzący będzie udzielać uczestnikom porad jak fotografować, aby osiągnąć zaplanowany efekt. Uczestnicy poznają budowę i funkcje aparatów cyfrowych, fotografię otworkową oraz główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów: kompozycja i jej rodzaje, perspektywa- jak uwidocznić przestrzeń za pomocą płaskiego obrazu , budowanie dynamiki obrazu za pomocą układu linii, budowanie nastroju w fotografii, efekty specjalne i zabiegi mające na celu uatrakcyjnić obraz. Będą także uczestnicy projektu ćwiczyć w plenerze; fotografie pleneru, fotografię krajobrazową –natura i architektura, fotografię detalu, fotografie kreacyjną, fotografię poruszających się motywów i fotografię nocną . Przeważająca większość zajęć ma charakter praktyczny, pamiętając jednocześnie o historii fotografii, a także o teoretycznych podstawach dających podbudowę do dalszej nauki i pracy. Ponadto w związku z tym, że prowadzący jest zatrudniony w Gazecie Wyborczej i ma doświadczenie reporterskie pokaże grupie jak umiejętnie uchwycić chwilę w obiektywie i utrwalić ciekawe momenty podczas ważnych wydarzeń, w tym kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany podczas wystawy.

Warsztaty filmowe- (40 godzin) – Prowadzący przygotuje uczestników do przechwytywania obrazu z kamery oraz taśmy. Wprowadza również do tematyki postprodukcji wideo, koloru, dźwięku oraz dodawanie napisów, plansz tekstowych. Uczestnicy dowiedzą się jak umieszczać pliki wideo, graficzne oraz muzyczne w
projekcie filmowym, dodawać przejścia między ujęciami oraz napisy początkowe jak i końcowe, czołówki, narrację oraz tworzyć menu DVD.  Poznają również rodzaje kompresji oraz jak wyeksportować gotowy plik wideo po skończonej postprodukcji do różnych formatów. Uczestnicy nauczą się również tworzenia filmów instruktażowych w programie CamStudio oraz poznają technikę tworzenia filmu poklatkowego. Na zajęciach uczestnicy poznają historię kina na podstawie fragmentów filmów. Zajęcia te spowodują wzrost kreatywności, będą kształtować potrzebę poszukiwania, odkrywania, a także umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany podczas wystawy.

  1. Wyjścia do różnych placówek na bezpłatne wydarzenia kulturalne.

Na zakończenie projektu 16 listopada odbyła się prezentacja w Bibliotece Pedagogicznej im Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY TEATRALNE I PLASTYCZNE

Projekt jest kontynuacją projektu o wcześniejszym tytule pt. „Klub Integracji Społecznej- Warsztaty Teatralne i Rozwoju Kreatywności”. To kontynuacja działań z lat poprzednich i jest skierowany do 15 osób z Torunia i okolic; osób niepełnosprawnych oraz młodzieży aktualnie leczącej się w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. W projekcie wezmą udział również wolontariusze niezbędni do pomocy przy realizacji projektu (uczniowie, studenci i osoby po odbytym leczeniu odwykowym). W ramach projektu zaplanowane są następujące warsztaty:

Warsztat teatralnyTeatr Cieni (cienie hiszpańskie i chińskie) – zajęcia mają na celu kreatywny rozwój osobowości osób niepełnosprawnych i uzależnionych poprzez elementy zajęć teatralnych: trening twórczego myślenia, twórczej wizualizacji wyobrażeń, teatr przedmiotu, teatr ruchu, teatr słowa, ćwiczenia z emisji głosu, podstawowych zadań aktorskich i zbudowanie kreacji aktorskich do etiud. Uczestnicy: poznają historię teatru cieni, nabędą umiejętność rozpoznawania teatru cieni hiszpańskich i chińskich, poznają teatr cieni jako forma wypowiedzi teatralnej bez użycia słów, poznają animacje formą w teatrze cieni. Zajęcia teatralne są znakomitym narzędziem rozwijającym wyobraźnię, pamięć, mowę, rytm, ruch, panowanie nad emocjami, estetykę, poczucie własnej wartości, współdziałania w grupie i odpowiedzialność za grupę. Efektem zajęć będzie stworzenie pokazu, prezentującego etiudy na tematy ważne dla uczestników. Podczas zajęć zostaną wykorzystane techniki dramowo – teatralne w pracy w grupą oraz burza mózgów jako praca nad tematami, które można poruszyć w teatrze cieni. Podczas tych zajęć odbywałyby się pod koniec próby do pokazu finałowego.

Czas trwania – 64 godz., prowadzone dwa razy w miesiącu w poniedziałki lub/oraz w wakacje jako zblokowane zajęcia (półkolonie teatralne).

Warsztat plastyczny- będzie to warsztat plastyczno-techniczny, na którym położony zostanie nacisk przede wszystkim na tworzenie rekwizytów, lalek, form niezbędnych do Teatru Cieni jak również elementów scenograficznych, które będą pomagały w przedstawianiu poszczególnych etiud. Czas trwania – 36 godz., prowadzone raz w miesiącu w środę lub/oraz w wakacje zblokowane zajęcia jako półkolonie teatralne.

Dwa wyjścia na bezpłatne wydarzenia kulturalne w Toruniu- będą to przykładowo wyjście na wystawę do CSW w Toruniu oraz wyjście na koncert do Szkoły Muzycznej w Toruniu.

Trzy pokazy otwarte – Zaprezentowanie wyników pracy w szkole, w Klubie „Dwa Światy” oraz w Siedzibie Stowarzyszenia. Zamieszczenie dokumentacji fotograficznej na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz filmiku prezentującego fragmenty pokazu.

 

PRZEBUDOWA PLACÓWKI INTEGRACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ – projekt na remont i adaptację budynku przy Ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych, dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz z Urzędu Miasta Torunia.

Budynek został oddany do użytku w lipcu 2015 r.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – OBÓZ INTEGRACYJNY MAZURY 2015

Obóz odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Iławie. Podczas obozu odbyły się zajęcia artystyczne i terapeutyczne. Obóz odbył się w wakacje. W ramach obozu uczestnicy poszli na festiwal jazzowy „Złota Tarka”

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Obóz integracyjny Mazury 2015

Obóz odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym w Iławie. Jest to kontynuacja działania, która realizowana jest już wielokrotnie w latach poprzednich. W obozie wzięła udział młodzież uzależniona z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Czerniewicach wraz z terapeutami. W trakcie obozu odbywały się zajęcia terapeutyczne związane z działaniami profilaktycznymi, zajęcia sportowe, warsztaty żeglarskie, dwa rodzaje zajęć artystycznych i wieczorne zajęcia integracyjne. Wszystkie działania podejmowane są razem z osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Jestem”, które przebywały na równoległym obozie w tym samym ośrodku. Celem organizacji obozu był wzrost postaw prospołecznych młodzieży uzależnionej. Młodzież była angażowana do udzielania pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w różnych sytuacjach, zarówno w trakcie zajęć, jak i w czasie posiłków i w czasie wolnym. Dzięki tym doświadczeniom młodzież uzależniona ma okazję do dostrzeżenia problemów innych ludzi i większego rozumienia ich potrzeb. Przełamuje w sobie różne bariery, a niekiedy odchodzi od dotychczasowego stereotypowego postrzegania niepełnosprawności. Obóz odbył się w wakacje.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Program jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Ma na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych oraz pełni funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program zapewnia bezpłatną, kompleksową, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc dzieciom od urodzenia albo od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Po dokonaniu diagnozy oraz ustaleniu indywidualnych planów działania (IPD) beneficjenci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych przez terapeutę – pedagoga specjalnego, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju oraz neurologopedię, fizjoterapeutę, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej a także w grupowych zajęciach z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki i metody stymulujące rozwój małego dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej a także specjalistyczny sprzęt, akcesoria i oprogramowanie. W ramach podejmowanych działań wsparciem objęta jest cała rodzina dziecka, program dąży do włączenia członków rodziny do współpracy i zaangażowania w proces terapeutyczny. Stąd odbywać się będą instruktaże dla rodziców oraz spotkania grupy wsparcia. Łącznie pomocą objęte zostaną 32 osoby. W ramach projektu odbędą się:

  1. A) TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO – Liczba sesji terapeutycznych odbywających się w ramach projektu: 86 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 387 – Prowadzący zajęcia: pedagog specjalny, terapeuta – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  2. B) TERAPIA PEDAGOGICZNA – Czas jednej sesji terapeutycznej w godzinach: 1 – Liczba sesji terapeutycznych dla jednego Beneficjenta: 20 – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 22 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 440
  3. C) DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 27 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162
  4. D) TERAPIA LOGOPEDYCZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225
  5. E) TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225
  6. F) FIZJOTERAPIA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 16 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ALTERNATYWNE CENTRUM KULTURY II

W projekcie weźmie udział 24 uczestników poszczególnych zajęć warsztatowych (osoby niepełnosprawne, młodzież uzależniona, wolontariusze). Jednakże sugerując się naszymi wcześniejszymi doświadczeniami z realizacji podobnych projektów bierzemy pod uwagę możliwość, że część osób może się powtórzyć i uczestniczyć w więcej niż jednym warsztacie. W ramach projektu odbędzie się:

Warsztat teatralny – 24 godzin

Warsztat rozwoju kreatywności – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty fotograficzne – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty filmowe – 32 godziny warsztatowe

Projekt zakończy wystawa fotograficzna połączona z prezentacją filmu przygotowanego przez grupę filmową.

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Klub Integracji Społecznej II– Program Klub Integracji Społecznej jest inicjatywą środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkałych w Grudziądzu i odczuwających brak miejsca, które pozwoliłoby na rozwój i polepszenie jakości życia tej grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Trzon grupy inicjatywnej tworzą osoby, które brały (biorą) udział w działaniach Klubu Integracji Społecznej w Toruniu. Projekt jest kontynuacją i skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Grudziądzu i jego okolicach (powiat). Uczestnikami projektu jest młodzież niepełnosprawna, która ukończyła szkołę, spędza całe dnie w domach nie mogąc znaleźć swojego miejsca i grupy rówieśniczej, a także dorosłe osoby niepełnosprawne, które są samotne i z trudnością odnajdują się w codziennej rzeczywistości. Głównym celem zadania jest: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w indywidualnych aspektach życia osobistego, twórczego, społecznego, kulturalnego i zawodowego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 13 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32 , w poniedziałki w godz. 16:30 – 19:30 (integracyjne) oraz co druga środa o tej samej porze zajęcia karaoke . Całość kosztów pokrywa UM Grudziądz oraz Stowarzyszenie „Jestem”.

 

—————————————————————————————————————————

 

Nasze projekty realizowane w 2014r.

Poniżej prezentujemy projekty dofinansowane ze środków PFRON

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA – Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności w zakresie porozumiewania się poprzez wdrożenie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania w życie osób niepełnosprawnych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – zajęcia cykliczne, indywidualne ze względu na długofalowy proces terapii, zajęcia komunikacyjno – multimedialne – zajęcia cykliczne grupowe lub indywidualne, zajęcia integracji sensorycznej (SI), wyjścia grupowe i indywidualne do instytucji kulturalnych miasta Torunia – kino, teatr, muzeum, wystawa – w trakcie których osoby niepełnosprawne skorzystają z oferty kulturalnej miasta, rozwiną zainteresowania, wzbogacą zasób słownictwa i zwiększą potencjał językowy.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Celem projektu jest nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności samodzielnego przebywania w grupie rówieśniczej bez rodziców/opiekunów, zwiększenie ilości doświadczeń społecznych poprzez uczestnictwo grupach terapeutycznych i zajęciowych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: cykliczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz grupy wolontariuszy, cykliczne integracyjne zajęcia rozwoju kreatywności (zajęcia artystyczne: teatr, film, plastyka, karaoke, fotografia, itd.), grupowe i indywidualne cykliczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, wyjazdy, integracyjne wyjazdy do placówek kulturalno-edukacyjnych i imprezy plenerowe, cykliczne warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności psychospołecznych i aktywności zawodowo-społecznej, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych.

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA – Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym formom wsparcia daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują. Projekt pełni także funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program obejmuje wsparciem dzieci do 9 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program zapewnia bezpłatną, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc: dla każdego Beneficjenta zostanie opracowany IPD, który wyznaczy przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach: treningu funkcjonowania codziennego, Integracji Sensorycznej i fizjoterapii oraz 2 pracowni terapii pedagogiczno-psychologicznej. Placówka otwarta jest 5 dni w tygodniu. Projekt w swoim założeniu ma charakter wieloletni, co zgodne jest z metodyką terapii dzieci. Przy realizacji projektu zatrudniony jest zespół wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt współfinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG

JESTEM – Celem głównym projektu jest wsparcie edukacyjne, informacyjne oraz poprawa sytuacji emocjonalnej i kondycji fizycznej 30 opiekunów (rodziców, partnerów, małżonków) osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko- pomorskiego. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane problemy uczestników zadania: alienacja, osamotnienie, wypalenie, zagubienie w ustawodawstwie, osłabienie kondycji fizycznej i psychicznej. Okres realizacji projektu to dwa lata (w okresie 31.04.2014- 31.04.2016r.). W ramach zadania oferujemy integracyjne spotkania grupowe (ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16:30-19:30), seminaria ze specjalistami (min. neurolog, neurologopeda, seksuolog, psychiatra, psycholog, dietetyk, rehabilitant, i inne), doradztwo indywidualne (min prawnik, pracownik socjalny), indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zorganizowane wyjścia na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, organizację otwartych imprez okolicznościowych, rehabilitację indywidualną i grupową (aerobik, basen, siłownia, masaż) oraz integracyjne wyjazdy jednodniowe i trzydniowe. Rodzice i opiekunowie mieli wpływ na koncepcję projektu, rodzaje działań i częstotliwość spotkań oraz miejsce spotkań ponieważ tworzyli koncepcję projektu podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie od zeszłego roku. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Projekty współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KIS – TEATRALNE DZIAŁANIA BEZ BARIER – Projekt skierowany jest do 15 os. z woj. kuj- pom: osób niepełnosprawnych, młodzieży uzależnionej i wolontariuszy niezbędnych do pomocy przy realizacji zadania. Zakłada łączenie działań praktycznych z edukacją teoretyczną i uczestnictwem we współczesnym życiu kulturalnym. Instruktorów będą wspierać eksperci oraz doświadczeni terapeuci. Wszelkie zaplanowane działania podejmowane są w celu integracji uczestników inicjowane wspólnym doświadczeniem twórczym oraz integrację ze środowiskiem poprzez organizację różnych publicznych wydarzeń. Oprócz warsztatów odbędą się: wyjścia do teatru, samodzielnie poprowadzone warsztaty z cyklu „Od amatora do animatora” oraz spotkanie podsumowujące projekt, odbędą się 2 happeningi mające na celu zwiększenie wrażliwości i świadomości społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Efektem końcowym będzie wystawa, spektakl oraz publikacja nt zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją będącą podsumowaniem projektu

KIS – ALTERNATYWNE CENTRUM KULTURY – Projekt skierowany jest do grup zagrożonych wykluczeniem społ: seniorów, uzależnionych, os. niepełnoprawnych, młodzieży ze środowisk zaniedbanych (szczególnie ze Starówki oraz Bydgoskiego Przedmieścia) oraz wolontariuszy. Zakłada łączenie działań praktycznych z edukacją teoretyczną i uczestnictwem we współczesnym życiu kult. Wszelkie zaplanowane działania podejmowane są w celu wzrostu kreatywności, odkrywania przyjemności z tworzenia oraz rozwoju indywidualnych zdolności twórczych wśród uczestników projektu. W okresie 10 m-cy uczestnicy będą mieli okazję wziąć aktywny udział w warsztatach oraz zorganizowanych wyjściach na wydarzenia kulturalne. Poprzez nasze działania chcemy promować i popularyzować kulturę wśród osób marginalizowanych oraz zwiększyć wrażliwość i świadomość społeczeństwa na ich problemy i potrzeby. Projekt zakończy wystawa zdjęć, premiera spektaklu, pokaz filmu prezentującego projekt na spotkaniu podsumowującym oraz impreza na zakończenie zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją będącą podsumowaniem projektu

Projekty dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA

Program jest ofertą niestandardowej diagnostyki i terapii w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się oraz adaptacji stanowiska komputerowego do potrzeb manualnych i wzrokowych osoby niepełnosprawnej. Skierowany jest do dzieci i osób z porażeniem mózgowym, osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób dotkniętych deficytami edukacyjnymi, intelektualnymi, które uniemożliwiają wyrażanie siebie, a zwłaszcza porozumiewanie się z otoczeniem. Skierowany jest również do tej grupy młodzieży niepełnosprawnej, która zakończyła edukację i jest zagrożona izolacją społeczną i emocjonalną. Odbiorcami programu są m.in. dzieci niepełnosprawne, które rozpoczęły terapię w Pracowni Rozwoju Porozumiewania w latach poprzednich i proces ten wymaga kontynuacji ze względu na wieloletni plan usprawniania w zakresie alternatywnych metod porozumiewania. W ramach projektu odbywać się będą: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia komunikacyjno-multimedialne, konsultacje instruktażowe i wstępne oraz organizacja wyjść.

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE”

Projekt jest kontynuacją projektu o wcześniejszym tytule: „Klub Integracji Społecznej- (Nie)pełnosprawni w kulturze II”. Skierowany jest do 18 osób- osób dorosłych- niepełnosprawnych i wolontariuszy (uczniowie, studenci, seniorzy, młodzież po odbytym leczeniu odwykowym z Torunia oraz okolic). W ramach projektu odbywać się będą:

Warsztaty fotograficzne – Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które mają większe doświadczenie z fotografią, jak i do tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Prowadzący będzie udzielać uczestnikom porad jak fotografować, aby osiągnąć zaplanowany efekt. Uczestnicy poznają budowę i funkcje aparatów cyfrowych, fotografię otworkową oraz główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów: kompozycja i jej rodzaje, perspektywa- jak uwidocznić przestrzeń za pomocą płaskiego obrazu , budowanie dynamiki obrazu za pomocą układu linii, budowanie nastroju w fotografii, efekty specjalne i zabiegi mające na celu uatrakcyjnić obraz. Będą także uczestnicy projektu ćwiczyć w plenerze; fotografie pleneru, fotografię krajobrazową –natura i architektura, fotografię detalu, fotografie kreacyjną, fotografię poruszających się motywów i fotografię nocną.

Warsztaty filmowe – Prowadzący przygotuje uczestników do przechwytywania wideo z kamery, wprowadzi w tematykę obróbki wideo, dźwięku, tekstu. Uczestnicy dowiedzą się jak umieszczać pliki wideo, grafiki, pliki muzyczne w projekcie filmowym, dodawać efekty przejść, czołówki i zakończenia filmu, teksty podczas trwania filmu, dodawać narrację oraz menu DVD. Także kompresowanie i eksportowanie gotowych nagrań wideo do różnych formatów. Zajęcia te powodują wzrost kreatywności, kształtują potrzebę poszukiwania, odkrywania, a także umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Uczestnicy nauczą się również tworzenia filmów instruktażowych w programie CamStudio oraz poznają technikę tworzenia filmu poklatkowego.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WARSZTATY TEATRALNE I ROZWOJU KREATYWNOŚCI

Projekt jest kontynuacją projektu o wcześniejszym tytule pt. „Klub Integracji Społecznej- Rozwój Aktywności Twórczej VII”. To kontynuacja działań z lat poprzednich i jest skierowany do 12 osób z Torunia i okolic; osób niepełnosprawnych oraz młodzieży aktualnie leczącej się w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. W projekcie wezmą udział również wolontariusze niezbędni do pomocy przy realizacji projektu (uczniowie, studenci i osoby po odbytym leczeniu odwykowym). W ramach projektu zaplanowane są następujące warsztaty:

Warsztat teatralny – Teatr Cieni – zajęcia mają na celu kreatywny rozwój osobowości osób niepełnosprawnych i uzależnionych poprzez elementy zajęć teatralnych: trening twórczego myślenia, twórczej wizualizacji wyobrażeń, teatr przedmiotu, teatr ruchu, teatr słowa, ćwiczenia z emisji głosu, podstawowych zadań aktorskich i zbudowanie kreacji aktorskich do etiud. Uczestnicy: poznają historię teatru cieni, nabędą umiejętność rozpoznawania teatru cieni hiszpańskich i chińskich, poznają teatr cieni jako forma wypowiedzi teatralnej bez użycia słów, poznają animacje formą w teatrze cieni. Zajęcia teatralne są znakomitym narzędziem rozwijającym wyobraźnię, pamięć, mowę, rytm, ruch, panowanie nad emocjami, estetykę, poczucie własnej wartości, współdziałania w grupie i odpowiedzialność za grupę. Efektem zajęć będzie stworzenie pokazu, prezentującego etiudy na tematy ważne dla uczestników. Podczas zajęć zostaną wykorzystane techniki dramowo – teatralne w pracy w grupą oraz burza mózgów jako praca nad tematami, które można poruszyć w teatrze cieni. Podczas tych zajęć odbywałyby się pod koniec próby do pokazu finałowego.

Warsztat rozwoju kreatywności – będzie to warsztat plastyczno-techniczny, na którym położony zostanie nacisk przede wszystkim na tworzenie rekwizytów, lalek, form niezbędnych do Teatru Cieni jak również elementów scenograficznych, które będą pomagały w przedstawianiu poszczególnych etiud.

Klub Integracji Społecznej – Obóz Sportowo-Rekreacyjny Mazury – Zaplanowany obóz odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarnówku koło Iławy. Jest to kontynuacja działania, które realizowane było już kilka razy w latach poprzednich. W obozie wezmą udział osoby niepełnosprawne z Torunia (także z terenów Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia) i wolontariusze im pomagający. W trakcie obozu będą odbywały się zajęcia sportowe, warsztaty żeglarskie, zajęcia artystyczne (w tym teatralne, fotograficzne, filmowe), zajęcia terapeutyczne i wieczorne zajęcia integracyjne. Wszystkie działania będą podejmowane razem z młodzieżą leczącą się Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Czerniewicach, która będzie przebywała na równoległym obozie. Celem organizacji obozu jest zwiększanie samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych od rodziców oraz budowanie u nich otwartości na nowe doświadczenia, na poznawanie świata wokół siebie, a także integracja z rówieśnikami i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie wśród nich aktywnych form wypoczynku oraz promowanie w tej grupie turystyki i krajoznawstwa. Obóz Sportowo-Rekreacyjny Mazury odbędzie się w wakacje. Dokładna data zależy od terminu, w którym będzie możliwość wyczarterowania jachtu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia dla dość dużej i tak specyficznej grupy osób.

HOSTEL DLA WOLONTARIUSZY JAKO FORMA POSTREHABILITACJI – Projekt przede wszystkim adresowany jest do młodzieży uzależnionej od substancji chemicznych, w wieku powyżej 18 lat, która ukończyła podstawowy program terapeutyczny w ramach ośrodków stacjonarnych. Ponadto pośrednio jego beneficjentami będą także osoby niepełnosprawne, korzystające ze wsparcia woluntarystycznego osób uzależnionych, będących jednocześnie mieszkańcami Hostelu. Projekt zapewnia kontynuację procesu zainicjowanego podczas podstawowego programu terapeutycznego realizowanego w ramach ośrodków stacjonarnych, wykorzystując zasoby odkryte w czasie rehabilitacji. Osoby uzależnione, które zostaną zakwalifikowane do pobytu w Hostelu, podpisują kontrakt, w którym zobowiązują się do utrzymywania trzeźwości, kontynuacji nauki lub pracy oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego w Hostelu. Osoby te będą również kontynuować prace wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych i uczestniczyć w programie terapeutycznym i rozwoju społecznego. Uzależnieni uczestnicy programu „Hostel dla wolontariuszy jako forma postrehabilitacji” są w większości mieszkańcami gminy Toruń.

KLUB TENIS STOŁOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Projekt pt. „ Klub Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych” skierowany jest do 6 osób niepełnosprawnych z Torunia i okolic oraz 2 wolontariuszy. W ciągu 8 miesięcy w ramach projektu zaoferujemy 80 h w profesjonalnie do tego przygotowanej sali wyposażonej w 4 stoły do tenisa stołowego (Hala Olimpijczyk, która jest dostępna dla niepełnosprawnych sala do ćwiczeń ogólnorozwojowych). Projekt jest realizowany w partnerstwie z MOSIRem. Celem organizacji Klubu jest ograniczanie przyczyn i skutków niepełnosprawności poprzez podnoszenie poziomu aktywności osób niepełnosprawnych i propagowanie wśród nich sportu jako zdrowego stylu życia. Na podsumowanie projektu zostanie zorganizowany turniej tenisa stołowego, na które zostaną zaproszone organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne w celu promocji tej dyscypliny oraz sportu osób niepełnosprawnych.

PRZEBUDOWA PLACÓWKI INTEGRACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ – projekt na remont i adaptację budynku przy Ul. Fałata 98-102 na potrzeby osób niepełnosprawnych, dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz z Urzędu Miasta Torunia.

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Poradnia Edukacyjno-Wyrównawcza dla Osób Niepełnosprawnych

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do dorosłych osób niepełnosprawnych, które chcą podnieść swoje kompetencje edukacyjne i społecznych. Uczestnicy to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkali na terenie trzech powiatów: toruńskiego, aleksandrowskiego, grudziądzkiego. W szczególności dotyczy mieszkańców trenów wiejskich z tych powiatów. Poradnia Edukacyjno-Wyrównawcza to niestandardowa oferta diagnostyki i terapii wykorzystująca nowoczesne technologie w niwelowaniu zaległości edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W okresie 9 miesięcy uczestnicy będą mieli okazję wziąć aktywny udział w zajęciach wyrównawczych, edukacyjnych, integracyjnych. Uczestnicy zajęć ponadto wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych, które będą jednocześnie warsztatem sprawdzającym nabyte umiejętności w zakresie sprawności komunikacyjnych.

Uczestnicy, to 20 niepełnosprawnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zamieszkali na terenie trzech powiatów: toruńskiego (7 osób), aleksandrowskiego (2 osób), grudziądzkiego (11 osób). W szczególności dotyczy mieszkańców trenów wiejskich z tych powiatów, gminy Lubicz (5 osób), gminy Grudziądz (4 osób), gminy miejskiej Ciechocinek (2 osób). Większość uczestników są to osoby zrekrutowane w latach poprzednich, które kontynuują terapię. Wszyscy uczestnicy zadania nie są beneficjentami w innych projektach Stowarzyszenia „Jestem”, dofinansowanych ze środków PFRON.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekt jest kontynuacją. Zadanie ma na celu wsparcie wolontariatu osób uzależnionych, leczących się na Oddziale Odwykowym Całodobowym w Czerniewicach (OOC) w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień (CMOLU) w Czerniewicach oraz na Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU) ul. Szosa Bydgoska 1, na rzecz osób niepełnosprawnych – podopiecznych „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Projekt pozwala na naukę alternatywnych stylów życia i wdrożenie w nowe formy aktywności prospołecznych. Udział w projekcie poprzez uczestnictwo w działaniach wolontariackich na rzecz osób niepełnosprawnych pozwoli na rozwój umiejętności psychospołecznych. Zajęcia te będą prowadzone przez koordynatorów, a do ich zadań będzie należał również nadzór nad osobami uzależnionymi uczestniczącą w zajęciach w Stowarzyszeniu. W trakcie tych zajęć koordynatorzy będą wspierać osoby z ośrodka i oddziału w poprawnym wykonywaniu obowiązków wolontariusza, będą też aktywizować młodzież do działania, rozdzielać obowiązki, utrzymywać porządek, prowadzić listy uczestnictwa itd. Projekt pomoże w rozwinięciu współpracy placówek, które działają wspólnie w obszarze wolontariatu osób uzależnionych od kilku lat.

Obóz integracyjny Mazury 2014

Obóz odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarnówku koło Iławy. Jest to kontynuacja działania, które realizowane było już ośmiokrotnie w latach poprzednich. W obozie weźmie udział młodzież uzależniona z Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Czerniewicach wraz z terapeutami. W trakcie obozu będą odbywały się zajęcia terapeutyczne związane z działaniami profilaktycznymi, zajęcia sportowe, warsztaty żeglarskie, dwa rodzaje zajęć artystycznych i wieczorne zajęcia integracyjne. Wszystkie działania będą podejmowane razem z osobami niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Jestem”, które będą przebywały na równoległym obozie w tym samym ośrodku. Celem organizacji obozu jest wzrost postaw prospołecznych młodzieży uzależnionej. Młodzież jest angażowana do udzielania pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym w różnych sytuacjach, zarówno w trakcie zajęć, jak i w czasie posiłków i w czasie wolnym. Dzięki tym doświadczeniom młodzież uzależniona ma okazję do dostrzeżenia problemów innych ludzi i większego rozumienia ich potrzeb. Przełamuje w sobie różne bariery, a niekiedy odchodzi od dotychczasowego stereotypowego postrzegania niepełnosprawności. Obóz odbędzie się w wakacje. Dokładna data zależy od terminu, w którym będzie możliwość wyczarterowania jachtu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia dla dość dużej i tak specyficznej grupy osób.

Hostel dla wolontariuszy jako forma postrehabilitacji

Zadanie ma na celu wsparcie osób uzależnionych, które ukończyły leczenie w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień (CMOLU) w Czerniewicach oraz Oddziale Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU) ul. Szosa Bydgoska 1, i angażują się w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych – podopiecznych „Jestem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia. Program „Hostel dla wolontariuszy jako forma postrehabilitacji” jest programem całorocznym. W projekcie zostanie wykorzystana baza lokalowa i sprzętowa, a także kadra zaangażowana w realizację poprzednich projektów o podobnej tematyce i treści.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka

Program jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Ma na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych oraz pełni funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Program zapewnia bezpłatną, kompleksową, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc dzieciom od urodzenia albo od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Po dokonaniu diagnozy oraz ustaleniu indywidualnych planów działania (IPD) beneficjenci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych przez terapeutę – pedagoga specjalnego, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju oraz neurologopedię, fizjoterapeutę, psychologa, specjalistę integracji sensorycznej a także w grupowych zajęciach z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki i metody stymulujące rozwój małego dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej a także specjalistyczny sprzęt, akcesoria i oprogramowanie. W ramach podejmowanych działań wsparciem objęta jest cała rodzina dziecka, program dąży do włączenia członków rodziny do współpracy i zaangażowania w proces terapeutyczny. Stąd odbywać się będą instruktaże dla rodziców oraz spotkania grupy wsparcia. Łącznie pomocą objęte zostaną 32 osoby. W ramach projektu odbędą się:

A) TRENING FUNKCJONOWANIA CODZIENNEGO – Liczba sesji terapeutycznych odbywających się w ramach projektu: 86 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 387 – Prowadzący zajęcia: pedagog specjalny, terapeuta – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

B) TERAPIA PEDAGOGICZNA – Czas jednej sesji terapeutycznej w godzinach: 1 – Liczba sesji terapeutycznych dla jednego Beneficjenta: 20 – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 22 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 440

C) DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 27 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162

D) TERAPIA LOGOPEDYCZNA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225

E) TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 15 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 225

F) FIZJOTERAPIA – Liczba uczestników objętych formą wsparcia: 16 – Liczba godzin udzielonego wsparcia w ramach tej formy wsparcia: 162

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ALTERNATYWNE CENTRUM KULTURY

W projekcie weźmie udział 24 uczestników poszczególnych zajęć warsztatowych ( osoby niepełnosprawne, młodzież uzależniona, wolontariusze). Jednakże sugerując się naszymi wcześniejszymi doświadczeniami z realizacji podobnych projektów bierzemy pod uwagę możliwość, że część osób może się powtórzyć i uczestniczyć w więcej niż jednym warsztacie. W ramach projektu odbędzie się:

Warsztat teatralny – 26 godzin

Warsztat rozwoju kreatywności – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty fotograficzne – 32 godziny warsztatowe

Warsztaty filmowe – 32 godziny warsztatowe

Projekt zakończy wystawa fotograficzna połączona z prezentacją filmu przygotowanego przez grupę filmową.

Projekty współfinansowane przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Klub Integracji Społecznej II– Program Klub Integracji Społecznej jest inicjatywą środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zamieszkałych w Grudziądzu i odczuwających brak miejsca, które pozwoliłoby na rozwój i polepszenie jakości życia tej grupy osób szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym. Trzon grupy inicjatywnej tworzą osoby, które brały (biorą) udział w działaniach Klubu Integracji Społecznej w Toruniu. Projekt jest kontynuacją i skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Grudziądzu i jego okolicach (powiat). Uczestnikami projektu jest młodzież niepełnosprawna, która ukończyła szkołę, spędza całe dnie w domach nie mogąc znaleźć swojego miejsca i grupy rówieśniczej, a także dorosłe osoby niepełnosprawne, które są samotne i z trudnością odnajdują się w codziennej rzeczywistości. Głównym celem zadania jest: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych w indywidualnych aspektach życia osobistego, twórczego, społecznego, kulturalnego i zawodowego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 13 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32 , w poniedziałki w godz. 16:30 – 19:30 ( integracyjne) oraz co druga środa o tej samej porze zajęcia karaoke . Całość kosztów pokrywa UM Grudziądz oraz Stowarzyszenie „Jestem”.