Stowarzyszenie Jestem poszukuje pracownika na stanowisko: pomoc administracyjno-księgowa. Zakres obowiązków: opis rachunków i faktur, ewidencja dokumentów zakupu dostaw i usług, prowadzenie wyodrębnionej księgowości, przygotowywanie sprawozdań niezbędnych do realizacji projektu a wynikających z umowy między partnerami. Wymagane doświadczenie: Studia ekonomiczne, doświadczenie w analizie finansowej, koordynacji administracyjnej biura i analizie kosztów, min 4 lata. Prosimy o podanie proponowanej stawki brutto za godzinę.

Termin składania ofert: 24.03.2014.

Toruń: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 w Toruniu na potrzeby osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 435198 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI

odpowiedzi_na_zapytania_ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia , ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6598525 wew. 170, faks 56 6598525 wew. 170.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 w Toruniu na potrzeby osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje następujący zakres prac: – roboty budowlane związane ze zmianą układu funkcjonalnego budynku poprzez wprowadzenie centralnego wejścia, nowej klatki schodowej z platformą (windą) dla osób niepełnosprawnych i przebudową korytarzy, pomieszczeń i sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, – roboty budowlane w obrębie wszystkich kondygnacji w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (piwnica, parter i poddasze) – roboty rozbiórkowe, tynki i okładziny wewnętrzne, okładziny stropu, podłoża i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, – roboty dotyczące instalacji sanitarnych w obrębie wszystkich kondygnacji: wymiana c.o., wod.- kan., – roboty elektryczne w obrębie wszystkich kondygnacji: wymiana instalacji elektrycznej, alarmowej i p.poż. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Pracownię Projektową ABRYS; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP) stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i dotyczącego przedmiotu zamówienia prac określonych w punkcie 1 SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu – na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją Wadium – 124/2013 – Remont i adaptacja budynku przy ul. Fałata 98/102 w Toruniu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony gdy wykonawca udowodni, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończony, co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące budowy, przebudowy lub adaptacji obiektów kubaturowych o wartości min. 300 000 zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony gdy osoby, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia będą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w następującej specjalności: – konstrukcyjno – budowlanej, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 3.2, 3.3. siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 4.4.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt 3.2., 3.3. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. – oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych, – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, – oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, – oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ( Wykonawca nie może zastrzec wszystkich dokumentów ). – oświadczenie Wykonawcy jaką cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców). Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy ( na potrzeby rozliczenia z PFRON).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych, b) uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, c) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, d) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej) i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w § 8 ust. 13 wzoru umowy lub jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie terminu wykonania przedmiotu umowy w następstwie konieczności wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych, 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 3 wzoru umowy , która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego Zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezależnych od obu stron. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: -projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, -przedmiar i niezbędne rysunki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stowarzyszeniejestem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: wiir@um.torun.pl

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw-również złożonych w trybie art. 26 ust.3 Pzp, jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany i wycofania oferty.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest pani Kamila Góral – faks (56) 611 86 36.

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI