...Lecz trzeba tylko

jednego spojrzenia

pełnymi wielkiej miłości oczyma...

K. Przerwa-Tetmajer

 

 

 

 

Strona główna

O nas

Aktualności

Klub Integracji Społecznej

Pracownia Rozwoju Porozumiewania

Centrum Wczesnej Interwencji
i Wspierania Rozwoju Dziecka

E-wykluczenie

Projekty

Galeria

Wolontariat

Działalność w Grudziądzu

Opinie

Nasi Sponsorzy

Księga Gości

Kontakt

 

Pracownia Rozwoju Porozumiewania

 

Pracownia Rozwoju Porozumiewania jest odpowiedzią na problemy tej grupy osób niepełnosprawnych, które doświadczają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, a stan ten jest trudno zmienić w sposób konwencjonalny. Projekt jest ofertą o unikalnym i innowacyjnym charakterze, skierowaną do grupy osób niepełnosprawnych, dotkniętych wielorakimi, często sprzężonymi problemami zdrowotnymi prowadzącymi w efekcie do pogłębiającej się alienacji i narastania trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem.

Stan osób niepełnosprawnych ruchowo z problemami w komunikowaniu się najczęściej cechuje: brak możliwości porozumiewania się za pomocą słów, brak możliwości pisania za pomocą klasycznych narzędzi, brak spontanicznej aktywności twórczej, częstokroć brak dostępu do sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

Pracownia wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wykorzystując w terapii nowoczesne technologie, specjalistyczny sprzęt, peryferia i oprogramowanie komputerowe oraz profesjonalną pomoc terapeutów. Realizując program Pracownia Rozwoju Porozumiewania propagujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji znane i wykorzystywane w krajach zachodnich.

W/w problemy z dużym natężeniem dotyczą tak dzieci, jak i osób dorosłych. To wszystko rzutuje na ograniczenia i utrudnienia w rozwoju społecznym i osobistym, prowadząc do braku samodzielności w relacjach interpersonalnych i ogólnospołecznych.

Pracownia Rozwoju Porozumiewania pełni rolę poradni zwiększającej samodzielności porozumiewania się poprzez wykorzystanie Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikowania się (AAC) oraz technologii multimedialnych, informacyjnych (IT), jak również nowoczesnych technologii komputerowych specjalnie opracowanych z myślą o wsparciu samodzielności osób niepełnosprawnych. Placówka działa 5 dni w tygodniu przez cały rok. Przewidziane formy wsparcia to:

 - zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – głównym odbiorcą są dzieci i osoby niepełnosprawne z deficytami komunikacyjnymi i językowymi uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju poznawczego,

- zajęcia Integracji Sensorycznej - głównym odbiorcą są dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami poznawczymi związanymi z percypowaniem własnego ciała i otoczenie – czucia-dotyku, układu przedsionkowego, proprioceptywnego, schematu ciała, lateralizacji - rzutującymi na nieprawidłowości w zakresie mowy, sprawności pisania i czytania, - zajęcia komunikacyjno-medialne

- (zajęcia indywidualne oraz grupowe) - głównym odbiorcą są dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym zagrożone e-wykluczeniem, które poprzez wzrost samodzielności w korzystania z technologii informacyjnych (IT)- Internetu i multimedialnych technik graficznych i cyfrowych podnoszą swoją sprawność w zakresie samodzielnego porozumiewania się,

- wyjścia edukacyjne rozwoju osobistego – indywidualne oraz wyjścia edukacyjne rozwoju osobistego – grupowe- te dwie formy tworzą okazję do praktycznego wdrażania zdobytych podczas zajęć sprawności. Proces ten odbywa się w naturalnych sytuacjach, związanych z kontekstem społecznym (wyjścia do teatru, kina, na wystawy, koncerty, do sklepu, do instytucji użyteczności publicznej, itp.). Jest on pilotowany przez terapeutę, który odwołuje się do zdobytych przez beneficjenta podczas wyjść doświadczeń w dalszym toku terapii. Służy rozbudowie form i narzędzi do samodzielnego komunikowania się lub ich modyfikacji wraz z rozwojem beneficjenta.

Terapeutami projektu jest zespół wysokiej klasy specjalistów (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, pedagodzy informatyki, neurologopeda, logopeda, psycholog, informatycy, osoby z uprawnieniami do terapii Integracji Sensorycznej). Posiadają oni przeszkolenie oraz wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu (AAC) oraz (IT) z beneficjentami Programu w latach wcześniejszych (2005 – 2012).

Pracownia Rozwoju Porozumiewania od początku istnienia współfinansowana jest przez Urząd Miasta Torunia, od kwietnia 2008 r. zajęcia w pracowni współfinansuje również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast od 2011 roku współfinansuje również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Porozumiewania i Pracownia została objęta patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Założyciel, kierownik oraz ekspert merytoryczny
programu Pracownia Rozwoju Porozumiewania
 mgr Iwona Kamińska (pedagog-neurologopeda)
 

 

                                

 

Zobacz więcej