2

„JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA w Toruniu rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. pn. „NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI ZAWODOWO!”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku (2 edycje).

Wartość projektu:  1001462.50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 851243.10 zł

 

Projekt jest przedsięwzięciem prowadzącym do osiągnięcia zaplanowanego celu głównego: Wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 36 osób (20K i 16M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (ON), nieaktywnych (biernych) zawodowo, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego (na terenie działania ZIT), które w okresie od 01.08.2017 do 30.06.2019r. nabędą nowe kompetencje zawodowe i zdobędą doświadczenia zawodowe dzięki odbytym stażom zawodowym. Wnioskodawca zaplanował zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne ON, a także ich wejście na rynek pracy, z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, które mają zniwelować problem niskiej aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej tj. ON w stopniu znacznym i umiarkowanym, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego.

Realizacja projektu wpłynie na zmianę statusu społecznego i zawodowego ON oraz ich oceny w społeczeństwie, wpłynie także na zmianę oceny kompetencji ON przez pracodawców, ponieważ zaplanowane działania obejmują zarówno aktywizację społeczno-zawodową ON, jak również działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla ON-zaplanowano w budżecie projektu pokrycie kosztów stażu ON u pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą udział w grupowych warsztatach z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym; zaliczą kurs komputerowy i zawodowy, a następnie odbędą 6-miesięczny staż zawodowy u pracodawców; zapewniony będzie bezpłatny dojazd na zajęcia, pomoc asystenta ON, stypendium stażowe. Zaplanowano stworzenie dla ON indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem diagnozy ich sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb poprzez zastosowanie kontraktu równoważnego z kontraktem socjalnym. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zapewniony dostęp architektoniczny na każdym etapie realizacji projektu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu „Niepełnosprawni – sprawni zawodowo!”

– formularz zgłoszeniowy

– ogłoszenie o pracę

– rozeznanie rynku  (catering)

– rozeznanie rynku (sale szkoleniowe)

– rozeznanie rynku szkolenie wstępne BHP

– rozeznanie rynku (kierowca busa)

 

 

3